ตึกแถว

ประเภทตามโครงสร้างวัสดุ
ตึกแถว สร้างด้วยวัสดุ “ทนไฟ” หรือตึกปูนนั้นเอง  คำว่า ทนไฟ หมายถึงผนังที่ไม่เป็นเชื้อไฟเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผนังที่กันไฟ

 ตึกแถว
ตึกแถว

ทั้งนี้มีกฎหมายกำหนดให้ทั้งห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนัง “กันไฟ”ทุกระยะไม่เกิน ๕ คูหา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินถึงระดับดาดฟ้า” เพื่อป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยและไฟลุกลามไปบ้านอื่นๆในแถวเดียวกันนั่นเอง