อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณชิ ยกรรม หรือ บริการธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมทีใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบ ได้น้อยกว่า 5 แรงม ้า และให ้
หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคาร เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได ้

 อาคารพาณิชย์