ตึกแถว

ตึกแถว หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
แยกองค์ประกอบได้ ดังนี้

 ตึกแถว
ตึกแถว

อาคาร
ที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว
ตั้งแต่ ๒ คูหาขึ้นไป
มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา
และประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่